• Personenwagens

Eurostar 2000 Algemene Verkoopvoorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN

(met uitsluiting van de verkoop van nieuwe motorvoertuigen van max 3,5 T.)

Download de NL/FR versie.


1.1. Op deze overeenkomst zijn de bijzondere en algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper van toepassing, met uitsluiting van alle andere.
1.2. Indien de koper geen consument is, erkent en verklaart hij uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze algemene en bijzondere voorwaarden vr het afsluiten van de overeenkomst en ze te aanvaarden.
1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits het voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen.

2.1. Behoudens schriftelijk andersluidend beding aanvaard door beide partijen, gebeurt de levering naar keuze van de koper, hetzij in de inrichting van de verkoper, hetzij bij de door de koper aangeduide concessiehouder.
2.2. Indien de koper geen consument is, in de zin van de wet op de handelspraktijken, worden de goederen, behoudens andersluidend beding, geleverd in de inrichting van de verkoper.
2.3. Behoudens andersluidend schriftelijk beding aanvaard door beide partijen, gebeurt de levering op de overeengekomen datum vermeld op de bestelbon.
2.4. Behoudens indien de koper consument is in de zin van de wet op de handelspraktijken d.w.z. indien hij de goederen of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden
verwerft of gebruikt, verleent vertraging in de levering, geen recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper die evenmin gerechtigd is de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

3.1. Alle risico's zijn ten laste van de koper vanaf de levering.
3.2. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt bovendien uitdrukkelijk
overeengekomen dat de eigendomsoverdracht slechts zal plaatshebben na integrale betaling van de overeengekomen prijs in hoofdsom en met eventuele interesten en kosten.
Intussen mag de koper er niet over beschikken, noch door verkoop, uitlening, verpanding of op gelijk welke andere wijze noch er om het even welke wijziging aanbrengen. De
koper is gehouden de verkoper onmiddellijk te informeren in het geval een derde rechten doet gelden op het verkochte goed.

4.1. Indien de koper geen consument is in de zin van de wet op de handelspraktijken, dienen de prijzen netto verstaan te worden, exclusief BTW, vervoerkosten, verzekering, taksen en
heffingen, voor levering op de zetel van de verkoper, alle taksen en kosten zijn ten laste van de koper. De verschuldigde taksen zijn deze die van kracht zijn op het tijdstip van de
levering. Uitsluitend de koper is aansprakelijk voor het meegedeelde BTW-nummer.
4.2. Behoudens indien de koper consument is in de zin van de wet op de handelspraktijken, behoudt de verkoper zich het recht voor om de prijs aan te passen tussen de datum van
bestelling en de datum van levering ingevolge externe omstandigheden buiten zijn wil. Niettemin, indien de prijswijziging meer dan 10% bedraagt en de koper geen consument
is, heeft hij het recht binnen de 10 dagen nadat hij van de prijswijziging werd op de hoogte gesteld, de bestelling per aangetekend schrijven te annuleren.

5.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
5.2. Reeds betaalde voorschotten leveren geen interest op.
5.3. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven op een interest gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 2%, berekend vanaf de vervaldag. Bovendien zal voor elk bedrag dat 8 dagen na de ingebrekestelling onbetaald is gebleven, van rechtswege een conventionele forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het nog verschuldigd saldo met een minimum van 50 Euro.

6.1. Wanneer n van de partijen haar verplichtingen in het kader van deze overeenkomst niet naleeft, zal de andere partij haar per aangetekend schrijven in gebreke stellen om haar verplichtingen binnen de 8 dagen na te komen. Wanneer er binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven wordt aan de ingebrekestelling, dan zal de niet in gebreke zijnde partij bij een nieuw aangetekend schrijven, hetzij de
uitvoering van de overeenkomst kunnen eisen, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen lastens de andere partij, door het sturen van een aangetekend schrijven.
6.2. Bij ontbinding van de koopovereenkomst lastens de in gebreke zijnde partij of bij annulatie van de koop, behoudens in geval van overmacht en in het geval voorzien door art. 4.3.,
zal de in gebreke zijnde partij een forfaitaire conventionele vergoeding verschuldigd zijn van 10 % van de overeengekomen prijs (exclusief BTW) met een minimum van 50 Euro. Het
door de koper betaalde voorschot blijft verworven voor de verkoper ten titel van provisie op de verbrekingsvergoeding.

7.1. Voor het verkochte goed dat door de koper, werd onderzocht en getest, wordt, onverminderd het gemeen recht, alleen die waarborg verleend welke eventueel het voorwerp
uitmaakt van een geschreven overeenkomst tussen partijen.
7.2. De zichtbare gebreken waarvan de koper redelijkerwijze het bestaan kon kennen op het ogenblik van de levering, zijn aanvaard door de koper, behoudens schriftelijke kennisgeving door de koper binnen de 8 dagen van de levering.
7.3. De eventueel schriftelijk toegekende waarborg is geenszins van toepassing in geval van normale slijtage, ongevallen of beschadigingen veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud, of abnormaal gebruik.

8. De persoonsgegevens van de koper zijn bestemd voor het klantenbeheer (met inbegrip van de dienst naverkoop, de waarborg en de veiligheid) van de verkoper. Elke persoon die zijn identiteit bewijst heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en op verbetering ervan.

9. In geval van geschil is naar keuze van de eiser bevoegd:
• hetzij de rechtbank van de woonplaats van de verweerder,
• hetzij de rechtbank van de plaats waar de verbintenissen of n ervan zijn ontstaan of uitgevoerd worden,
• hetzij de rechtbank van de koper.

10. Wanneer de koper geen consument is in de zin van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, d.w.z. wanneer hij het goed dat het voorwerp uitmaakt van deze factuur aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige doeleinden, zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing met uitzondering van de artikels 2.1. en 9. In dergelijk geval:
• is de leveringsdatum of-termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis van
de verkoper,
• mag de prijs worden verhoogd overeenkomstig art. 4.2.
• is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.

11. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

 

Waar bent u naar op zoek?